FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (Fundacja GAP) została powołana do życia w 2005 roku przez grono pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Misją Fundacji GAP jest profesjonalne opracowywanie i oferowanie innowacyjnych rozwiązań gwarantujących rozwój Interesariuszy oraz Społeczności GAP.

Po co to wszystko?

Chcemy wspierać środowiska studentów w twórczych działaniach w sferze badawczo-naukowej, aktywności turystyczno-sportowej, a także rozwój przedsiębiorczości oraz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Wśród naszych inicjatyw adresowanych do społeczności akademickiej, a szczególnie do studentów kierunków Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) oraz Administracja, warto wymienić m.in.:

– sympozja naukowe, konferencje, debaty, szkolenia,
– projekty realizowane we współpracy z Kołem Naukowym GAP,
– projekty z zakresu produkcji wydawniczej, fonograficznej, filmowej,
– koncerty, spektakle, wernisaże, wystawy,
– wydarzenia na rzecz integracji środowiska akademickiego i Absolwentów GAP (Wieczory Klubowe, Bal GAP, Promocja Absolwentów, Dzień Dziecka),
– aktywności w zakresie sportu i rekreacji (zajęcia sportowe, obozy żeglarskie i narciarskie, rajd górski).

Ponadto prowadzimy działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą. Współpracujemy ściśle z kadrą naukową GAP, ale i wieloma innymi uczelniami wyższymi, środowiskami eksperckimi, instytucjami rządowymi i samorządowymi. Dzięki temu dysponujemy ogromnym zasobem kompetencji oraz możliwością podejmowania inicjatyw w wielu obszarach.

Inicjujemy, uczestniczymy i wspieramy przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej (w szczególności przedsiębiorczości społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu, dialogu społecznego), rozwoju społeczno-lokalnego, zarządzania publicznego czy innowacji.

Dotychczasowe doświadczenie i wypracowane zasoby pozwalają nam realizować projekty finansowane z funduszy strukturalnych, skierowane do środowiska samorządowego, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i społeczności lokalnych. Jesteśmy też otwarci na współpracę z podmiotami komercyjnymi.

STRONA WWW