Celem Federacji jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie w jakim realizują działalność pożytku publicznego, w szczególności:

– działalność na rzecz małopolskiego trzeciego sektora i kształtowanie sprzyjającego dla niego otoczenia,
– działalność na rzecz organizacji członkowskich,
– zwiększanie integracji i współdziałania organizacji pozarządowych,
– zwiększanie profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych,
– wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych,
– zwiększanie współpracy z organami władzy publicznej i innymi instytucjami publicznymi oraz reprezentacji i udziału małopolskiego trzeciego sektora w kształtowaniu polityk publicznych,
– zwiększanie współpracy organizacji pozarządowych z biznesem i ośrodkami akademickimi,
– działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych,
– działalność na rzecz rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń oraz kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi na poziomie ogólnokrajowym jak i międzynarodowym,
– działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania standardów funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych,
– większanie siły i trwałości Federacji.

STRONA WWW