Fundacja Sztuki „Jaw Dikh” jest nową organizacją powstałą w 2015 roku, jednak jej zalożyciele to doświadczeni wykonawcy działań na rzecz grup mniejszościowych i wykluczonych społecznie, to doświadczeni edukatorzy od ponad 10 lat wspolpracujący ze spolecznościa romską szczególnie z dziećmi i mlodzieżą romską w ramach dzialalnosci w Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos. Założenie Fundacji podytktowane zostało potrzebą rozwijania działalnosci artystycznej, obecnie tworzy się ruch artystyczny skupiony na rozwoju sztuki romskiej w Europie, w Polsce dzieki własnie działaniom Harangosa od 2007 roku zawiązala się polska grupa artystów Romani Art., która poźniej  poprzez organizacje miedzynarodowych plenerów artystycznych ewoluowla w ruch aktystów romksich pod nazwą Jaw Dikh co znaczy w jezyku romskim Chodź Zobacz. Artysci skupieni wokół tego ruchu chcą aby sztuka romska się rozwinęla i nie była kojarzona tylko z folklorem czy etnografią ale aby artysci romscy byli czescią głównego nurtu sztuki wspołczesnej.
Celem Fundacji jest:
1.Wspieranie działalności artystycznej, twórczej, naukowej, oświatowej i kulturalnej.
2.Promocja i upowszechnianie kultury i sztuki polskiej w kraju i zagranicą.
3.Wspieranie edukacji artystycznej oraz kulturalnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
4.Umożliwienie rozwoju artystycznego dzieciom, młodzieży i dorosłym.
5.Wspierania działań i projektów mniejszości narodowych, etnicznych,wyznaniowych, grup dyskryminowanych i społecznie marginalizowanych.
6.Integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych, oświatowych i artystycznych.
7.Stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych, w szczególności takich jak teatr, muzyka, plastyka, literatura,film.
8.Promocja i organizacja wolontariatu.
9.Inicjowanie i wpieranie nowatorskich rozwiązań w kulturze i sztuce.
10.Podnoszenie świadomości obywateli w zakresie kultury, sztuki, edukacji.
11.Kształtowanie tożsamości kulturowej społeczeństwa.

STRONA WWW